Weerbare bodem en droogte

Voldoende organische stof in de bodem is de beste garantie voor een kwaliteitsvolle bodem met meer draagkracht en een betere weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden. Welke koolstofrijke materialen zijn voor de landbouwsector interessant om te werken aan behoud en opbouw van het organische stofgehalte? Van stalmest of compost zijn de hoeveelheden vaak beperkt beschikbaar. We onderzoeken dus ook minder courante materialen, zoals snippers van hout of miscanthus en geshredderd hout.

 

Lees hier de meest recente proefresultaten:

IPM & Gewasbescherming

 

Wat is de kwaliteit van de bodem op jouw perceel? Bodemanalyses helpen je als ondernemer al een eind op weg. Maar er is meer dan de nutriëntenstatus alleen. Fysische bodemfactoren – zoals bodemdichtheid, waterdoorlaatbaarheid en stabiliteit van de aggregaten – bepalen de draagkracht van de bodem. Daarnaast zorgt een gezond bodemleven ervoor dat je perceel weerbaarder is tegen ziekten en plagen. De BodemIDee verenigt de verschillende bodemparameters van jouw perceel in een handig, overzichtelijk en praktijkvriendelijk rapport.

 

De vraag is vervolgens hoe je deze werkpunten best aanpakt en hoeveel dit kost. Daarom werd de Bodembox ontwikkeld. Met behulp van deze tool zie je duidelijk de voor- en nadelen per maatregel. Je ziet ook het effect op de (gelinkte) bodemparameter(s).

Groenbedekkers spelen een rol in het onderhouden van een goede bodemkwaliteit. Ze zijn ook belangrijk als vanggewas in MAP 6. Kies de juiste groenbedekker met behulp van de beslisboom groenbedekkers. Deze tool is een gratis Exceltoepassing en helpt je een keuze te maken aangepast aan jouw noden. Ook op de website van B3W vind je meer informatie over groenbedekkers.

 

De laatste jaren zorgden droogteperiodes voor heel wat problemen in de witloofteelt. Een goed bodembeheer zorgt voor een maximale waterbuffercapaciteit in de bodem. Wat kan je als teler doen om droogtestress en de bijhorende opbrengstverliezen zoveel mogelijk te vermijden? Met innovatieve producten en maatregelen proberen we de capaciteit te verhogen, infiltratie te verbeteren en verdamping van bodemvocht tegen te gaan. We testen 5 concrete maatregelen die de bodem weerbaarder moeten maken tegen droogte.

  • Vervroegd ruggen trekken: Door de ruggen enkele weken voor de zaai aan te leggen gaan we na of de capillaire werking in de rug er op vooruit gaat. Door een verbeterde capillaire werking verbetert de vochtlevering naar het gewas.
  • Wateruitvloeiers: Wateruitvloeiers verlagen de oppervlaktespanning van water. Door wateruitvloeiers op de bodem aan te brengen verbeteren we de infiltratie van neerslag in de bodem. Daarnaast zorgt de wateruitvloeier ook voor een homogenere verdeling van het water in de bodem waardoor wortels makkelijker vocht vinden.
  • Superabsorbeerders: Deze korrels zwellen op wanneer er neerslag valt en geven het vocht nadien gelijkmatig vrij. De korrels worden bij de zaai in de zaaivoor gelegd nabij het zaadje. Door de gelijkmatige vochtvrijgave bij het zaadje zou vooral het kiemende witloof minder droogtestress krijgen. De zaadjes werden toegevoegd aan een dichtheid van 10 kg/ha.
  • Compost: Door compost in de zaaivoor toe te voegen hopen we de ideale omstandigheden te
   creëren voor kiemende zaadjes. We onderzoeken of de compost zorgt voor een verbeterde
   kieming.
  • Mulchen: Door de bodem af te dekken met stro verhinderen we dat er kostbaar water uit de bodem ontsnapt. We dekten de bodem tussen de ruggen af met stro zodat het water minder
   verdampt.
 

 

Houd de activiteitenpagina in het oog of abonneer je op onze nieuwsbrief, zo mis je geen enkel infomoment en blijf je op de hoogte van ons onderzoek.