Wedstrijdreglement

Elke deelnemer aan deze wedstrijd van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant aanvaardt onderstaande voorwaarden en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant.

 

Artikel 1: Principe

De wedstrijd ‘Win een kookworkshop’ is een initiatief van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Blauwe stap 25, 3020 Herent. De organisator heeft steeds het recht het reglement te wijzigen. Wedstrijdbeslissingen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook. Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de deelnemer opgegeven informatie te controleren om na te gaan of aan de deelnemingsvoorwaarden is voldaan.

 

Artikel 2: Wie kan deelnemen

Deelnemen is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in België.

 

Artikel 3: Hoe deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis en kan via het posten van een foto met Vlaams-Brabantse zonnebloemen op Instagram met #zotvanzonnebloem.

De wedstrijd start op 24 juli 2023 en wordt onherroepelijk afgesloten op 17 september 2023, 23.59 uur.

 

Artikel 4: Wedstrijdverloop

De wedstrijd houdt in dat de deelnemers een foto nemen van Vlaams-Brabantse zonnebloemen en posten op Instagram met #zotvanzonnebloem. Op de website van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant staan de locaties van de zonnebloemen weergegeven. Foto’s van zonnebloemen op andere locaties in België worden ook aanvaard.

 

Artikel 5: Kennisgeving van winst

De winnaars worden via de contactgegevens vermeld op hun Instagramprofiel op de hoogte gebracht door Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en verkrijgen praktische instructies om hun prijs in ontvangst te nemen.

 

Artikel 6: Toekenning en verdeling van prijzen

Na het afsluiten van de wedstrijd bekijkt een jury van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de geposte foto’s. De prijzen worden toegekend aan de personen die de leukste foto post.

Er worden een kookworkshop met lokale nieuwe teelten weggeschonken aan 12 winnaars. De kookworkshop wordt georganiseerd door De Jacht, Naamsesteenweg 581, 3001 Heverlee. De verdeling van de prijzen gebeurt door Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te geven, om deze praktische afhandeling mogelijk te maken.

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van partners met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan de prijzen. Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op dit vlak, een andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

 

Artikel 7: Privacy

Elke deelnemer geeft Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken  om de deelnemer te informeren over het verloop van de wedstrijd. Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. De gegevens van de deelnemers worden louter gebruikt voor de uitreiking van de prijzen en worden daarna vernietigd. Gegevens worden onder geen beding doorgeven aan derden en/of kunnen niet gebruikt worden voor commerciële en onderzoeksdoeleinden.

 

Artikel 8: Algemene bepalingen

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk. Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze wedstrijd, die buiten hun wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren.

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten.

Instagram of Meta beheren of sponseren deze wedstrijd niet en kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden.

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep hiertegen is niet mogelijk. Een exemplaar van dit reglement kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.praktijkpuntlandbouw.be/wedstrijdreglement