Boslandbouw wortelt in Vlaams-Brabant

Het areaal boslandbouw in Vlaams-Brabant is nog relatief beperkt. Landbouwers zien de schaduw en de competitie voor water tussen de bomen en hun landbouwgewassen vaak als knelpunten. Maar kan het  microklimaat van de bomen de gewassen ook helpen door temperatuursextremen, hittestress, verdamping en uitdroging te  reduceren? Het demonstratieperceel ‘Agroforestry’ op het Praktijkpunt Landbouw in Herent leent zich ertoe om meer zicht te krijgen op de impact van het microklimaat van bomen op landbouwpercelen. Via monitoring worden klimatologische, ecologische en landbouwkundige parameters opgevolgd en becijferd. Deze kennis is noodzakelijk om landbouwers beter te kunnen informeren over de impact van boslandbouw, gebaseerd op effectieve veldwaarnemingen en praktijkervaringen.

Landbouwspecialisten enerzijds en specialisten inzake milieu, natuur en klimaat anderzijds kijken vaak met een verschillende bril naar de implementatie van boslandbouw als klimaatrobuust teeltsysteem. Om samen de schouders te zetten onder de verdere verspreiding van boslandbouw in Vlaams-Brabant, is het nodig om via dialoog te komen tot een betere afstemming. Binnen het project voeren we gesprekken (interviews) met landbouwexperts, onderzoekers en beleidsmedewerkers inzake milieu, natuur en klimaat. Deze gesprekken vormen de basis om bruggen te bouwen over beleidsdisciplines heen, aan de hand van een debatavond en leiden tot een synthesedocument als input voor de klimaatactieplannen van de gemeentes en provincie Vlaams-Brabant.

De waardering van burgers voor hun ecologische- en klimaatinspanningen is een niet te onderschatten motivator voor landbouwers. Met sensibilisering van consumenten wordt ingezet op de ondersteuning van duurzame en lokale landbouw en maken we van klimaatmitigatie en -adaptatie een aandachtspunt voor een breed publiek. Tijdens zes perceelsbezoeken komen we op agroforestry-percelen bijeen met lokale bewoners. Via deze interactieve, laagdrempelige ontmoetingsmomenten worden consument, natuurliefhebber en (bos)landbouwer verbonden.

 

 

 

met de steun van de provincie Vlaams-Brabant

Financiering project: Provincie Vlaams-Brabant

Startdatum: 07/03/2024

Einddatum: 07/03/2026

Contactpersoon: Rutger Tallieu