Agro-ecologische granen voor brood, bier, biodiversiteit en bodem

Het project ‘Agro-ecologische granen voor brood, bier, biodiversiteit en bodem’ wil enerzijds duurzaam geteelde granen in het landschap brengen en anderzijds de band tussen landbouwer, verwerker en consument versterken.

Landbouwers worden geadviseerd en begeleid in innovatieve agro-ecologische praktijken zoals mengteelt met vlinderbloemigen, slimme teeltrotatie, niet-kerende bodembewerking en rassenkeuze. Deze praktijken worden gemonitord, zowel op teelttechnisch vlak als op vlak van biodiversiteit, met kennisopbouw en -uitwisseling als doelstelling op korte termijn.

Op lange termijn willen de projectpartners de grootschalige transitie naar een duurzame, klimaatrobuuste landbouw (en meer specifiek agro-ecologische praktijken) faciliteren en versnellen. Lokale afzetmogelijkheden worden verkend en uitgewerkt, met een focus op brood en aanvullend ook op bier.

Door het organiseren van evenementen zoals demonstraties voor landbouwers en landbouwonderzoekers, excursies voor bewoners en een granenfestival wordt er gecommuniceerd en gesensibiliseerd over duurzame voedselproductie en het landbouwlandschap.

 

Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer informatie op  www.vlaanderen.be/pdpo.

Financiering project: PDPO III - Plattelandlandsproject

Startdatum: 01/01/2023

Einddatum: 01/09/2025

Partners: Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Contactpersoon: Mathijs Hast